Tin tức
Team Software - HQ Group tuyển dụng
03:18 - 0 | 04/09/2020

1.  Mô tả công việc

 • Leader:
  • Quản lý và điều hành hoạt động nhóm 
  • Xây dựng giải pháp & quy trình 
  • Đào tạo & chuyển giao
  • Xây dựng hình ảnh đội ngũ 
  • Đảm bảo triển khai thành công
 • CTO:
  • Thực hiện các dự án 
  • Tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng 
  • Quản lý tài liệu đề xuất 
  • Đại diện BGD về công nghệ & kỹ thuật
 • PM (Project Mananger)
  • Quản lý & điều hành hoạt động 
  • Xây dựng giải pháp và quy trình 
  • Đào tạo & chuyển giao
 • Technical Support:
  • Lập quy trình 
  • Cài đặt 
  • Tham gia đào tạo 
  • Báo cáo & tổng hợp
 • QA&QC (Kiểm định chất lượng, Điều khiển chất lượng)
  • Kiểm thử chất lượng
  • Tham gia xâ dựng quy trình phát triển

2. Trách nhiệm

 • Leader:
  • Hoàn thành mục tiêu 
  • Quản lý hoạt động nội bộ nhóm 
  • Tham mưu định hướng 
  • Đề xuất & triển khai quản lý dự án 
  • Báo cáo và chịu trách nhiệm
 • CTO:
  • Bảo vệ nguồn lực thông qua kiểm soát tài chính 
  • Cung cấp và điều phối nguồn lực 
  • Lập kế hoạch và bố trí nguồn lực 
  • Duy trì môi trường làm việc hiệu suất
 • PM (Project Mananger)
  • Hoàn thành các mục tiêu 
  • Quản lý hoạt động dự án
  • Tham mưu định hướng
  • Đề xuất & triển khai 
  • Báo cáo và chịu trách nhiệm
 • Technical Support:
  • Hoàn thành mục tiêu 
  • Báo cáo và chịu trách nhiệm
 • QA&QC (Kiểm định chất lượng, Điều khiển chất lượng)

3.  Mô tả công việc

 • Leader:
  • Hiệu quả công việc được đánh giá 
  • Mực độ hoàn thành 
  • Thời gian hoàn thanh 
  • Chất lượng công việc của thành viên
 • CTO:
  • Thực hiện hiệu quả và có lợi các dự án  
  • Các thủ tục sản xuất chuyên nghiệp & chuẩn hóa 
  • Tài liệu đề xuất có tính thuyết phục
 • PM (Project Mananger)
  • Hiệu quả công việc thông qua 
  • Mức độ hoàn thành 
  • Thời gian hoàn thành 
  • Chất lượng công việc
 • Technical Support:
  • Đảm bảo hoàn thành 
  • Đảm bảo triển khai thành công
 • QA&QC (Kiểm định chất lượng, Điều khiển chất lượng)
  • Nắm bắt quy trình sản xuất 
  • Hiểu đặc tính sản phẩm 
  • Kết hợp DEV xử lý dứt điểm các lỗi 
  • Kết hơp hệ thống với các lỗi có thể xảy ra

4. Mô tả công việc:

 • Leader:
  • Hiệu quả công việc được đánh giá 
  • Mực độ hoàn thành 
  • Thời gian hoàn thanh 
  • Chất lượng công việc của thành viên
 • CTO:
  • Thực hiện hiệu quả và có lợi các dự án  
  • Các thủ tục sản xuất chuyên nghiệp & chuẩn hóa 
  • Tài liệu đề xuất có tính thuyết phục
 • PM (Project Mananger)
  • Hiệu quả công việc thông qua 
  • Mức độ hoàn thành 
  • Thời gian hoàn thành 
  • Chất lượng công việc
 • Technical Support:
  • Đảm bảo hoàn thành 
  • Đảm bảo triển khai thành công
 • QA&QC (Kiểm định chất lượng, Điều khiển chất lượng)
  • Nắm bắt quy trình sản xuất 
  • Hiểu đặc tính sản phẩm 
  • Kết hợp DEV xử lý dứt điểm các lỗi 
  • Kết hơp hệ thống với các lỗi có thể xảy ra

5. Yêu cầu:

 • Leader:
  • Tốt nghiệp ĐH Kỹ năng giao tiếp 
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề 
  • Kỹ năng quản lý nhóm
 • CTO:
  • Tốt nghiệp CN CNTT 
  • Kỹ năng quản lý và năng lực kỹ thuật Kỹ năng giao tiếp 
  • 5 năm kinh nghiệm
  • Điều phối dự án Làm việc với khách hàng
 • PM (Project Mananger)
  • Tốt nghiệp ĐH 
  • Có 2 năm kinh nghiệm 
  • Từng quản lý nhóm dự án
 • Technical Support:
  • Tốt nghiệp CD 
  • Kỹ năng phân tích 
  • Nắm vững kiến trúc hệ thống
 • QA&QC (Kiểm định chất lượng, Điều khiển chất lượng)
  • Có 2 năm kinh nghiệm 
  • Biết sử dụng công cụ đo lường 
  • Đọc hiểu phân tích kết quả 
  • Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

6. Tiêu chí

 • Leader:
 • CTO:
 • PM (Project Mananger)
 • Technical Support:
  • Mức độ hoàn thành, chất lượng 
  • Mức độ hài lòng của khách hàng
 • QA&QC (Kiểm định chất lượng, Điều khiển chất lượng)
  • Kiểm tra, giám sát chất lượng 
  • Đảm bảo 100% tại các công đoạn 
  • Duy trì hệ thống chất lượng

 

 

Thông tin liên hệ: Ms. Ninh 
SDT: 0966598700 
Mail: [email protected]